Hausjärven seurakunnan strategia 2025
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hausjärven seurakunnan strategia vuoteen 2025

Hausjärven seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus vuonna 2012. Yhtenä tarkastuksen osana oli runsaan vuoden mittainen itsearviointiprosessi, jossa seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijätpohtivat seurakunnan olemusta ja sen tehtäviä.

Prosessin tuloksista muokattiin esitys seurakunnan strategiaksi, joka ulottuu vuoteen 2025 asti.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan uuden strategian kokouksessaan 12.12.2012. 
 

 
Hausjärven seurakunnan strategia vuoteen 2025

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 12.12.2012

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

 

Hausjärven kunta pyrkii jatkossakin säilymään itsenäisenä kuntana. Kuntakentässä mahdollisesti tapahtuvat muutokset tulevat vaikuttamaan myös Hausjärven seurakuntaan. Yhtenä uutena kuntamallina on väläytetty suurkuntaa, jonka muodostaisivat Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit sekä Lopen ja Hausjärven kunnat.

 

Kuntarakenteen muutoksen rinnalla elää seurakuntarakenteen muutosprosessi, johon vaikuttaa sekä kirkon sisäiset että sen ulkopuoliset tekijät. Ulkopuolisista tekijöistä merkittävin on juuri kuntarakenteen muutos.

 

Kirkon sisäisiä tekijöitä ovat seurakuntien talous, jäsenmäärä ja henkilöstörakenne. Seurakuntarakennemuutoksella pyritään jäsenlähtöisen perustoiminnan turvaamiseen, toiminnan monipuolisuuden turvaamiseen, läheisyyden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen, taloudellisen polarisaation vähentämiseen ja vakauden lisäämiseen, työvoimaresurssien joustavaan käyttöön sekä hyvään johtamiseen ja hallinnon tehokkuuteen.

 

Seurakuntarakenteen muutosprosessissa on esitetty toteutettavaksi kolmea eri ratkaisuvaihtoehtoa. Ensimmäinen näistä on se, että seurakuntarakenteissa seurataan kuntarakenteen kehitystä kuten tähänkin asti. Toisena ratkaisumallina on kehittää seurakuntarakennetta ns. rovastikuntamallin pohjalta. Kolmannessa ratkaisuvaihtoehdossa seurakuntarakennetta kehitetään omaehtoisesti ns. hiippakuntamallin pohjalta.

 

Mikäli kuntarakenne säilyy ennallaan, on Hausjärven seurakunnan ensisijaisena tavoitteena säilyä edelleen itsenäisenä seurakuntana, joka tekee nykyistä enemmän yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. 

 

Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto antoi palautteen seurakuntamuutostyöryhmän loppuraportista huhtikuussa 2012. Sen mukaan seurakunta pitää parhaana vaihtoehtona kehittää seurakuntarakennetta omaehtoisesti ns. rovastikuntamallin pohjalta.   

 

Seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa vuodesta 2007 alkaen. Vuodesta 2008 alkaen seurakunnasta eronneiden määrä on noudattanut valtakunnallista keskiarvoa, joka on noin 1% vuodessa. Poikkeuksen tähän teki vuosi 2010, jolloin eroajia oli liki 2%. Seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ja yleisen kustannustason nouseminen vaikuttavat siten, etteivät seurakunnan verotulot riitä kattamaan seurakunnan nykyisen toiminnan menoja.

 

Hausjärven seurakunnan toiminnasta tekee haastavan kunnan ja seurakunnan hajanaisuus. Seurakunnalla on tällä hetkellä neljä jumalanpalveluspistettä; Hausjärven kirkonkylässä, Ryttylässä, Oitissa ja Mommilassa. Näiden taajamien lisäksi toiminnassa on otettava huomioon Hikiän ja Monnin taajamat sekä haja-asutusalue joiden asukkaiden hengelliset tarpeet tulee myös ottaa huomioon toimintaympäristön muutoksessa.

 

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN MISSIO ELI PERUSTEHTÄVÄ

 

Missio on yhteisön perustehtävä. Se kertoo, mitä varten yhteisö on olemassa ja mihin se toiminnallaan pyrkii.

 

Kirkon ja kunkin paikallisseurakunnan perustehtävä on muuttumaton, ajasta, paikasta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta riippumaton. Se on ilmaistu Jeesuksen lähetys- ja kastekäskyssä, kirkon tunnustuksessa ja kirkollisessa lainsäädännössä.  Uskollisuus tälle kirkon perustehtävälle edellyttää kuitenkin sen uudelleensanoittamista ajan, paikan ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaan.

 

Tämän yhteisen perustehtävän paikallinen muotoilu on seuraava:

Hausjärven seurakunnan perustehtävä on julistaa ja toteuttaa evankeliumia lähimmäisen rinnalla, arjessa ja pyhässä.

 

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN VISIO VUODESTA 2025

 

Visio on yhteinen näky tulevaisuudesta. Se kertoo siitä, millainen yhteisön ja sen toiminnan toivotaan olevan tulevaisuudessa. Vuoden 2015 strategiaa varten seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät kiteyttivät yhteisen näyn tulevasta seuraavalla tavalla:

 

Hausjärven seurakunta on Sana-keskeinen, avoin ja turvallinen Jumalan kämmen, jolle on hyvä tulla omana itsenään, ja jossa työntekijät ja seurakuntalaiset yhteistoimin toteuttavat sen perustehtävää.

 

Hausjärven seurakunta on vuonna 2025 yhteisöllinen, jäsenkeskeinen ja lapsiperhepainotteinen. Seurakunnan toiminnassa näkyvät selkeästi sen arvot, sen käytännöt ovat toimivia, niissä voidaan aistia läheisyyttä ja koskettavuutta. Seurakunta on samanaikaisesti perinnettä ylläpitävä ja uudistuva.

 

Matka yhteisen vision toteutumisen suuntaan tapahtuu jatkuvan, usein vaikeasti ennakoitavan muutoksen keskellä. Syksyllä 2012 tuon matkan haasteiksi koettiin mm ympäröivän yhteiskunnan muuttuminen, maallistuminen ja jäsenkato, kiristyvä talous, seurakuntalaisten tavoittaminen ja aktivoiminen sekä ennakkoluulojen voittaminen.

 

Seurakunnan mahdollisuuksiksi tuolla matkalla nähtiin hyvä tuote, seurakuntaan muuttavat ihmiset, seurakunnan hyvä sijainti ja hyvät toimitilat, tutut ja moniammatilliset työntekijät sekä yhteinen tahto uudistua perinteitä kunnioittaen.

 

Matkaa synkentävät uhkakuvat, joina pidettiin mm vieraantumista, arvojen kovenemista, talouden kiristymistä, henkilöstön vähenemistä ja työntekijöiden väsymistä.

 

Seurakunnan vahvuuksiksi tuolla matkalla nähtiin hyvä ikärakenne, velaton seurakunta, joka on sopivan kokoinen, toimipisteiden sijaitseminen monella kylällä sekä sitoutunut ja osaava henkilöstö.

 

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN ARVOT

 

Arvot kuvastavat niitä periaatteita, joita yhteisö toiminnassaan kunnioittaa ja noudattaa.

Hausjärven seurakunnan arvot ovat

  • Raamatun sanan ja pyhän kunnioitus,
  • avoimuus, yhteisöllisyys ja lähimmäisyys,
  • vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja kestävään kehitykseen sitoutuminen.

 

Raamatun sanan ja pyhän kunnioitus

Hausjärven seurakunnan toiminta kumpuaa Raamatusta, joka on kristillisen elämän ohjenuora.

Hausjärven seurakunta pitää toiminnassaan esillä Raamatun sanomaa ja tarjoaa ihmisille monipuolisesti mahdollisuuksia rakentaa elämänsä ja arkensa sen varaan.

Hausjärven seurakunta rohkaisee ihmistä erottamaan arkisen pyhästä ja kunnioittamaan pyhää.

Hausjärven seurakunta tarjoaa mahdollisuuksia pyhän kohtaamiselle sanan ja sakramenttien äärellä, itsessämme, toisissamme ja luonnossa.

Hausjärven seurakunta rohkaisee ja tukee ihmistä omakohtaiseen uskonelämään pyhän kohtaamisen perusteella.

 

Avoimuus, yhteisöllisyys ja lähimmäisyys,

avoimuus tarkoittaa sitä, että seurakunnan toiminta on avointa ja julkista, ei salattua tai suljettua. Se on tarkoitettu kaikille, niin seurakunnan jäsenille kuin sen ulkopuolisillekin. Seurakunta tiedottaa toiminnastaan avoimesti ja kutsuvasti.  

 

yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että seurakunta hyväksyy sisäänsä ja toimintaansa erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset. Seurakunta on rakkauden asuinsija ja koti, jonne on turvallista tulla ja olla omana itsenään. Seurakunta tarjoaa erilaisille ihmisille mahdollisuuksia kokea itsensä merkityksellisiksi ja tarpeellisiksi yhteisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä vastuunkannossa.

 

lähimmäisyys tarkoittaa sitä, että seurakunnan toiminnassa ihmiset kokevat tulevansa aidolla tavalla kohdatuksi ja huomioon otetuiksi. Jokainen saa tulla ja olla mukana omana itsenään ilman ennakkovaatimuksia. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti eikä uupuvaa jätetä yksin vaan hänen rinnallaan kuljetaan.

 

Vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja kestävään kehitykseen sitoutuminen

Vastuullisuus tarkoittaa yhteisen ja henkilökohtaisen vastuun kantamista seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa. Vastuullisuus kumpuaa siitä, että yhteinen tavoite koetaan merkittäväksi ja tavoittelemisen arvoiseksi. Vastuullisuus ilmenee yhtäältä omien tehtävien hoitamisena ja toisaalta lähimmäisen taakan jakamisena ja kantamisena.

 

Oikeudenmukaisuus merkitsee oikean puolustamista kaikkea väärää vastaan. Se ilmenee tasapuolisena suhtautumisena kaikkiin ihmisiin.

 

Kestävään kehitykseen sitoutuminen tarkoittaa Jumalan luomistyön kunnioittamista. Se on elinympäristöstä huolehtimista, luonnon vastuullista hyödyntämistä ja suojelua, kierrätystä ja turhasta kulutuksesta luopumista. Näiden lisäksi kestävään kehitykseen sitoutuminen merkitsee jatkuvaa, pitkäjänteistä strategiatyöskentelyä, jonka tulosten pohjalta laaditaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat.

 

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN STRATEGIA; kohti vuotta 2025

Strategia on se toimintamalli tai polku, jota noudattamalla ja toteuttamalla edetään ja pyritään kohti vision kuvaamaa tilannetta.

 

Hausjärven seurakunnan strategiset painopisteet ovat

  • monipuolinen hengellinen elämä
  • ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa, kirkossa ja seurakuntalaisten keskellä
  • arvojen mukainen viestintä ja vuorovaikutus
  • halu ja rohkeus uudistua ja vastata ajan haasteisiin
  • kunnossa oleva talous, toimiva hallinto ja johtamisjärjestelmät sekä hyvät työolosuhteet
  • osaavat, innostuneet ja jaksavat työntekijät sekä vapaaehtoiset vastuunkantajat.

 

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA SEURANTA

Strategian toteuttaminen ja sen arviointi on jatkuva prosessi seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Strategia ohjaa vuosittaisten toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista. Strategian toteutumista arvioidaan työmuotojen toimintakertomuksissa. 


doc liite

Hausjärven seurakunnan strategia doc-muodossa

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: