Tietosuojaseloste hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksesta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksesta

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hausjärven seurakunta
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 513 6610
**@**
Yhteyshenkilö
Toimistosihteeri Seija Simonen
Hausjärven seurakunta
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 405 8040
**@**
Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
Mika Akkanen
puh. 050 441 1567
**@**

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?
Seurakunnalla on hautaustoimilaissa (457/2003) säädetty velvollisuus ylläpitää yleistä hautausmaata. Hautausmaan ylläpito edellyttää vainajatietojen lisäksi myös henkilötietoja hautaoikeuden haltijasta ja haudanhoitosopimuksen tekijästä.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) artiklan mukainen hautaustoimilaissa säädetty lakisääteinen velvollisuus pitää hautarekisteriä ja haudanhoitosopimukseen perustuvien tietojen käsittelyn oikeusperusteena tietosuoja-asetuksen 6(1)(b) artiklan mukainen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä peruste.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?
Hautarekisterissä vainajasta tiedot:
1. sukunimi ja etunimet
2. syntymäaika tai henkilötunnus
3. kirjoillaolorekisteri
4. sukupuoli
5. siviilisääty
6. kuolinaika
7. hautausaika
8. hautaansiunaamisaika
9. hautaanlaskuaika
10. hautaamistapa
11. siunauspaikka
12. mahdollinen tieto papista, kanttorista ja hautaustoimistosta
13. haudan sijainti
14. hautaoikeuden voimassaoloaika
15. tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata, jos asiasta on sovittu hautaa luovutettaessa
Vainajista, joiden tuhka on sijoitettu muistolehtoon, merkitään rekisteriin edellä mainitut tiedot lukuun ottamatta tuhkan sijaintia.
Hautaoikeuden haltijasta tiedot:
1. nimi
2. henkilötunnus
3. yhteystiedot
Haudanhoitosopimuksen tekijän tiedot:
1. nimi
2. henkilötunnus
3. yhteystiedot

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?
Vainajan tiedot saadaan kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä tai väestötietojärjestelmästä. Hautaoikeuden haltijan ja haudanhoitosopimuksen tekijän tiedot saadaan heiltä itseltään.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?
Hautarekisterin tiedot on hautaustoimilaissa säädetty säilytettäväksi pysyvästi.
Haudanhoitosopimuksia säilytetään 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

7. Minne tietoja luovutetaan?
Hautarekisterin ja haudanhoitosopimusten tietojen julkisuuteen ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan jul-kisuuslakia eli lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999).

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:

  •  pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tie-tosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
**@**
puh. 029 566 6700

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: