Tietosuojaseloste henkilö- ja palvelusuhderekisteristä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste henkilö- ja palvelusuhderekisteristä

Rekisterinpitäjä
Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8
00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 1802 1
**@**


Yhteyshenkilö
Kirkon palvelukeskus
Isokatu 9
90100 Oulu
puh. 09 1802 1
**@**


Rekisterin nimi
Henkilö- ja palvelusuhderekisteri


Tietosuojavastaavan yhteystiedot
**@**


Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Henkilö- ja palvelusuhderekisterissä ylläpidetään Kirkon palvelukeskuksesta palveluita ostavien seurakuntatalouksien henkilöstön henkilö- sekä palvelusuhdetietoja. Rekisteri on evankelisluterilaisen kirkon yhteinen tietokanta työ- ja virkasopimussuhteisten henkilöiden henkilö- ja palvelusuhdetietojen ylläpitämiseen. Henkilö, jonka tietoja järjestelmään rekisteröidään, on työ- tai virkasuhteessa tai henkilön kanssa on tehty palkkio- tai toimeksiantosopimus.


Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b- ja c-alakohtiin.
Henkilötietojen rekisteröinti järjestelmässä perustuu rekisterin pitäjän lakisääteisten
velvoitteiden täyttämiseen Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 22 luvun mukaisesti.


Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilö, jonka tietoja järjestelmään rekisteröidään, on työ- tai virkasuhteessa tai henkilön kanssa on tehty palkkio- tai toimeksiantosopimus.

Rekisterin tietosisältö on seuraava:
1. Henkilötiedot: Henkilönumero, nimi, henkilötunnus, kotiosoite, pankki ja pankkitili, koulutustiedot
2. Palvelusuhdetiedot: palvelusuhdekohtainen käyttäjätunnus, evl-sähköpostiosoite, työnantaja, kotikustannuspaikka, lähiesimies, puhelin ja faksinumero, palvelusuhteen alku- ja lopputiedot, käyttöoikeuden päättymispäivä ja palvelusuhteen luokittelutiedot.
Perustettavat ja ylläpidettävät henkilöt tunnistetaan henkilötunnuksella. Jokainen henkilö saa myös käyttöönsä oman henkilönumeron.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään lakisääteinen aika ja tämän jälkeen tiedot poistetaan.


Tietolähteet
Tietolähteeksi edellisen kohdan henkilötietoryhmille tulkitaan kaikki henkilöt tai tahot, jotka tuottavat ko. tietoja järjestelmään.

Tietolähteenä ovat
- seurakuntatalouden henkilöstöasioita hoitava henkilö, joka syöttää järjestelmään henkilö- ja palvelusuhdetietoja
- palvelukeskuksen palvelusuhderekisteristä vastaavat henkilöt, joka syöttävät järjestelmään tietoja palkanlaskentaprosessin mukaisesti.


Tietojen luovutukset
Henkilö- ja palvelusuhderekisteriin liittyviä henkilötietoja luovutetaan seuraaville tahoille sovittujen ja dokumentoitujen liittymärajapintojen mukaisesti.
- AD-käyttäjähallinta sekä IHA käyttäjähallintajärjestelmä
- palkanlaskentajärjestelmä
- SAP matka- ja kuluhallintajärjestelmä
- JIRA-palvelupyyntöjärjestelmä
o Henkilö- ja palvelusuhderekisteriin liittyviä tietoja voi olla palvelupyyntöjärjestelmässä palvelukeskuksen ja seurakuntakuntatalouden välisissä palvelupyynnöissä
- Toimittajan tukipalvelu
o Henkilö ja palvelusuhderekisteriin liittyviä tietoja voi olla palvelupyyntöjärjestelmässä palvelukeskuksen ja toimittajan välisissä palvelupyynnöissä
Tietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.


Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  •  Pyytää Kirkkohallitukselta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää Kirkkohallitukselta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9,
00521 Helsinki
p. 029 56 66700,
**@**
www.tietosuoja.fi

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: