Tietosuojaseloste Kirkko HR
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste Kirkko HR

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hausjärven seurakunta
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 513 6610
**@**


Yhteyshenkilö
Vs talouspäällikkö Kaija Palola
puh. 050 595 5441
**@**
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi


Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
Mika Akkanen
puh. 050 441 1567
**@**

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?
Kirkko HR -järjestelmässä kerätään ja ylläpidetään työntekijöiden ja työnhakijoiden tietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat rekrytoinnit ja sijaisrekrytoinnit, työntekijöiden henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen hallinta, työntekijöiden erityyppisten (esimies-alais) keskusteluiden hallinta ja dokumentointi, työntekijöiden koulutuksien ja osaamisen kehittämisen suunnittelu ja hallinta sekä edellä mainittujen asioiden raportointi.
Rekisteröinnin perusteena on osallistuminen seurakunnan henkilöstöhakuun tai palvelussuhde.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla; oikeutettu etu.

4. Minkälaisia tietoja seurakunta käsittelee?
Kirkko HR:n sisältämät käyttäjien henkilötiedot:
Kirkko HR -järjestelmän perusasennuksessa muodostuu tyypillisesti seuraavia käyttäjien henkilötietoryhmiä:
Tunnistautumistiedot (käyttäjätunnus, AD-tunnus, salasana)
Perushenkilötietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, henkilötunnus
Työ- ja kotiyhteystietoja
Työ- ja palvelussuhdetietoja (ml palkkaus ja poissaolotietoja)
Työkokemus-, tutkinto-, koulutus-ja sertifiointitietoja
Osaamistietoja ja osaamisen arviointitietoa
Kehityskeskusteluissa ja muissa vastaavissa esimiehen ja alaisen välisissä keskusteluissa kirjoitettuja muistiinpanoja ja arviointeja
Muuta ”yleistietoa” (harrastuksia, luottamustehtäviä jne.)
Järjestelmän käyttötietoa
Tilastoraportoinnissa pseudonymisoinnin jälkeen tarvittavia tietoja ovat syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, asuinkunta, työelämätilanne, mistä kuulit tästä tehtävästä, ylimmän tutkinnon koulutustaso, työkokemuksen pituus yhteensä, hakijan kelpoisuus rekrytoinnissa ja sijaisrekisterissä, hakijan tilat rekrytoinnissa ja sijaisrekisterissä, hakijan kiinnostus tehtäväalueisiin sijaisrekisterissä.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?
Kirkko HR:n käyttäjätiedot saadaan käyttäjien syöttäessä, käsitellessä sekä ylläpitäessä käyttöoikeuksien puitteissa tietoja Kirkko HR:ssä.

6. Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?
Tietoja säilytetään 2 vuotta rekrytoinnin päättymisestä. Valitun tiedot säilytetään pysyvästi.

7. Minne tietoja luovutetaan?
Kirkko HR:n tiedoista tehdään tarvittavat varmuuskopiot. Tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen tarvitaan FCG Talent Oy:ltä oikeus toteuttamiseen. FCG Talent Oy toimittaa sovitun mukaisesti tiedot rekisterin pitäjälle tai rekisteröidylle. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eteenpäin.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi

029 566 6700
 

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: