Tietosuojaseloste Kirkon jäsenrekisteri
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuojaseloste Kirkon jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hausjärven seurakunta (kirkonkirjat)
Kirkkoherra Jussi Kauranne
Hikiäntie 51
12210 Hausjärvi
puh. 050 575 9150
**@**

Tampereen aluekeskusrekisteri
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26
33101 Tampere
puh. (vaihde) 03 2190 111

Kirkkohallituksen yhteystiedot:
Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021
**@**

Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
Mika Akkanen
puh. 050 441 1567
**@**

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten tietoja ylläpidetään kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään seurakuntien oman toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Seurakunnat ja keskusrekisterit vastaavat jäsenrekisterissä olevien omien jäsentensä henkilötietojen käsittelyä koskevista asioista, rekisteritietojen virheettömyydestä sekä jäsenten yksittäisten tietojen luovuttamisesta.
Kirkkohallitus saa käyttää jäsenrekisterin tietoja kirkkolaissa tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa sekä tilastojen laatimisessa ja kirkon toimintaan liittyvien tutkimusten tekemisessä. Tuomiokapituli saa käyttää jäsenrekisterin tietoja kirkkolaissa tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa.
Kirkkohallitus vastaa jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä, tietohallinnosta, tietoturvallisuudesta ja tietojen sähköisestä arkistoinnista. Kirkkohallitus päättää teknisen käyttöyhteyden välityksellä tapahtuvasta tietojen luovuttamisesta ja muusta kuin kirkon jäsenten yksittäisten tietojen luovuttamisesta.
Hausjärven seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetus 6.1.c. Lakisääteinen velvoite; laki uskontokuntien jäsenrekisteristä, kirkkolaki 16 luku. Rekisteritietojen sisältö on uskontokuntien jäsenrekisteristä annetun lain (614/1998), väestötietolain /507/1993), kirkkolain (1054/1993) ja kirkkojärjestyksen (1055/1993) mukainen.

4. Minkälaisia tietoja seurakunta käsittelee?
Jäsenrekisteri sisältää tietoja kirkon nykyisistä ja entisistä jäsenistä (entisen jäsenen tietoja ei päivitetä):
- nimet, nimihistoria (nimenmuutokset)
- syntymäaika/henkilötunnus
- äidinkieli, asiointikieli
- osoite, kotikunta, syntymäkotikunta, asuinmaa
- asumisen tieto (asuinrakennuksen sijainti)
- syntymämaa/-paikka (jos ulkomailla)
- sähköpostiosoite
- ammatti
- kuolintieto
- hautaustiedot
- kirkkoon liittymis- ja eroamistieto
- jäsenyys- ja muuttohistoria
- kansalaisuus
- perhesuhdetiedot: avioliitto, lapset, vanhemmat
- edunvalvontaa ja toimintakelpoisuuden rajoitusta koskeva tiedot
- tietojen luovuttamista koskevat kiellot ja rajoitukset
- tieto rippikoulun käymisestä ja konfirmaatiosta
- kirkollisia toimituksia (kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen, hautaan siunaaminen) koskevat tiedot ja tieto toimituksen suorittaneesta papista
- kirkollista luottamustehtävää koskevat kirkkojärjestyksen (1055/1993) 16 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetyt tiedot
- tiedot huollettavista/huoltajista (alaikäiset lapset)
Kirkon jäseneen liittyvästä viitehenkilöstä (esim. aviopuoliso, lapsi, vanhempi), joka ei ole kirkon jäsen, Kirjurissa on suppeat tiedot. Tapahtumasta riippuen voi viitehenkilöllä olla kuitenkin myös tapahtumakohtainen laajempi tietosisältö (esim. esteiden tutkinnan yhteydessä voi viitehenkilöstä tulla myös tieto siviilisäädystä ja kansalaisuudesta):
- nimi
- syntymäaika / henkilötunnus
- kuolinpäivä
- puoliso / -t (jotka ovat jäseniä) = avioliitto/rekisteröity parisuhde
- esteidentutkinnat jäsenen kanssa
- lapset (jotka ovat jäseniä)
- vanhemmat
- nimenmuutokset
- henkilötunnuksen muutos

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?
Jäsenrekisterin sisältämät tiedot ovat peräisin manuaalisista kirkonkirjoista sekä seurakuntien aiemmista jäsentietorekistereistä. Lisäksi tietoja siirtyy väestötietojärjestelmästä ja seurakuntien omista järjestelmistä.
Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja saadaan lisäksi asianosaiselta itseltään tai hänen huoltajaltaan ja seurakunnan toiminnan yhteydessä (kirkolliset toimitukset).

6. Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?
Jäsenrekisteriin tallennetut jäsenrekisteritiedot säilytetään pysyvästi (KL 16 luku 12 §).

7. Minne tietoja luovutetaan?
Jäsenrekisteritietoja käytetään kirkon omassa toiminnassa ja hallinnossa, ja tämän toiminnan yhteydessä tietoja ei ole tarkoitettu luovutettavaksi kirkon oman toiminnan ulkopuolelle.
Jäsenrekisterin tietoja käytetään myös viralliseen väestötietoja koskevaan tietopalveluun. Tästä viranomaistehtävästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 48 §:ssä, jonka mukaan jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa jäsenestä yksittäisiä tietoja kirjallisesti henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Tietojen luovuttamisessa on noudatettava soveltuvin osin väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 4 luvun säännöksiä. Tämän perusteella jäsenrekisterin tietoja luovutetaan muun muassa perunkirjoituksen toimittajille, pankeille, eri viranomaisille, sukututkijoille. Tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei se ole virkatehtävän vuoksi välttämätöntä.
Jäsenrekisterin teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jotka täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?
Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.
Sinulla on oikeus:
- pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
- pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
- peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: