Vaalilautakunnan kokous 12.11.2023
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vaalilautakunnan kokous 12.11.2023

Hausjärven seurakunta

Pöytäkirja 7/2023

Vaalilautakunta

Aika               su 12.11.2023 klo 19.00

Paikka           Hausjärven kirkon sakaristo

Läsnä      Kari Virtanen      pj       paikalla  

                Simo Jaakkola   jäsen    paikalla             

                Esa Karppinen   jäsen   saapui klo 20.05 § 5

 Maija-Riitta Ruponen  jäsen saapui klo 20.05 § 5

Heikki Palkkimäki   jäsen    paikalla

Anja Heikkilä      varajäsen 1 saapui klo 20.05 § 5

Anja Yletyinen     varajäsen 2  paikalla

Pentti Kinnari      varajäsen 3 paikalla

Martti Hakola        varajäsen 4  paikalla

 Jussi Kauranne  kokouksen sihteeri  paikalla

 

 

Asiat

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.00.

 

2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tieto kokouksen päivämäärästä annettiin vaalilautakunnan jäsenille vaalilautakunnan 6. kokouksen esityslistassa, joka sähköpostitettiin 3.11.2023. Ennakkoäänten laskemisesta johtuneesta kokouksen muuttuneesta alkamisajasta tiedotettiin lautakunnan jäseniä ja varajäseniä sähköpostitse 11.11.2023.

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esitys:   Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:   Esityksen mukaisesti

 

3 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Puheenjohtaja esittää pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Kinnaria ja Martti Hakolaa. Mikäli tarkastusvuorossa oleva varajäsen ei ole läsnä kokouksessa, hänen tilalleen valitaan toinen jäsen tai varajäsen. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Kinnari ja Martti Hakola.

 

4 § Ennakkoäänten laskenta vaalipäivänä

KVJ 2:47,2

Ennakkoäänestyksessä annettujen, vaalikuorissa olevien äänestyslippujen laskeminen voidaan kuitenkin aloittaa vaalipäivänä vaalilautakunnan määräämänä aikana, kuitenkin aikaisintaan kuusi tuntia ennen äänestyksen päättymistä, jos ennakkoääniä on annettu enemmän kuin 50 ja voidaan perustellusti arvioida, että vaalipäivänä äänioikeuttaan käyttää enemmän kuin 50 henkilöä. Ennen laskemisen aloittamista äänestysliput leimataan. Mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput jaotellaan siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan.

                          KVJ 2: 48

Äänestyslippu on mitätön, jos:

1) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin kysymyksessä olevaa vaalia varten valmistettua äänestyslippua;

2) vaalikuoressa on useampi kuin yksi samaa vaalia koskeva äänestyslippu;

3) äänestyslippu on leimaamaton;

4) äänestysmerkintä on tehty niin, ettei siitä selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa;

5) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä.

Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää.

Vaalilautakunnan kokouksessa 10.11.2023 (5 §) päätettiin, että vaalissa huomioon otettavien 312 ennakkoon annettujen äänien laskenta aloitetaan Hausjärven kirkon sakaristossa 12.11.2023 klo 19.00 alkavassa vaalilautakunnan kokouksessa. 

Esitys:

 1. Vaalilautakunta avaa edellisessä kokouksessa äänestykseen hyväksytyt 312 vaalikuorta,
 2. leimaa niiden sisältämät äänestysliput,
 3. erottelee mitättömät äänestysliput omaksi ryhmäkseen,
 4. jaottelee muut äänestysliput siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput ovat omana ryhmänään,
 5. laskee kunkin ryhmän sisältämien lippujen eli äänten määrän.

Päätös:

 1. Esityksen mukaisesti
 2. Esityksen mukaisesti
 3. Esityksen mukaisesti, todettiin, ettei KVJ 2:48 § perusteella mitättömiä äänestyslippuja ollut.
 4. Esityksen mukaisesti
 5. Esityksen mukaisesti.

 

5 § Varsinaisen vaalipäivän äänien laskenta

KVJ 2:47, 3-4
Vaalilautakunta ottaa kaikki äänestysliput vaaliuurnasta ja laskee sekä äänestyslippujen että äänioikeutettujen luetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärän. Sen jälkeen vaalilautakunta erottaa mitättömät äänestysliput omaksi ryhmäkseen. Vaalilautakunta laskee kaikki annetut äänet ottaen huomioon myös ennakkoäänestyksessä annetut äänet.

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslippujen laskenta keskeytyksettä loppuun. Jos äänestyslippujen laskenta tai käsittely keskeytyy, vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että kaikki laskelmat ja äänestysliput säilytetään valvottuna.

Esitys:

 1. Kun vaalilautakunnan puheenjohtaja on ilmoittanut äänestyksen päättyneeksi, siirretään vaaliuurna kirkkosalista kirkon sakaristoon,
 2. otetaan kaikki äänestysliput vaaliuurnasta,
 3. lasketaan varsinaisena äänestyspäivänä annettujen äänestyslippujen määrä sekä äänioikeutettujen luettelosta varsinaisena vaalipäivänä äänioikeuttaan käyttäneiden henkilöiden määrät ja kirjataan ne,
 4. erotellaan mitättömät, hylätyt äänestysliput omaksi ryhmäkseen,
 5. jaottelee muut äänestysliput siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput ovat omana ryhmänään,
 6. laskee kunkin ryhmän sisältämien äänestyslippujen määrät,
 7. saatuaan varsinaisen vaalipäivänä kullekin ehdokkaalle annetut äänet laskettua vaalilautakunta yhdistää niihin ennakkoäänestyksessä kullekin ehdokkaalle annetut äänet ja kirjaa niiden summan vaalin tulokseksi,
 8. vaalilautakunta toteaa ja kirjaa vaalin äänestysprosentin.

Päätös:

 1. Esityksen mukaisesti
 2. Esityksen mukaisesti
 3. Varsinaisena äänestyspäivänä annettiin 173 äänestyslippua ja äänioikeutettujen luetteloon merkittiin 173 henkilöä äänioikeuttaan käyttäneeksi.
 4. Varsinaisena vaalipäivänä ei annettu ääniä, jotka olisi pitänyt todeta KVJ 2:48 § perusteella mitättömiksi.
 5. Esityksen mukaisesti
 6. Esityksen mukaisesti
 7. Hausjärven seurakunnan kirkkoherranvaalissa

        I vaalisijalle asetetulle Miikka Anttilalle annettiin 123 ääntä,

        II vaalisijalle asetetulle Petteri Kerkolle annettiin 97 ääntä,

        III vaalisijalle asetetulle Kalle Leppälälle annettiin 265 ääntä,

        mitättömiä, hylättyjä äänestyslippuja ei ollut.

 1. Vaalin äänestysprosentti oli 11,45%.

 

6 § Vaalin tuloksen vahvistaminen

KVJ 2:52

Vaalilautakunnan on viimeistään kolmantena päivänä seurakuntavaalien päättymisestä pidettävässä kokouksessa vahvistettava vaalin tulos. Ilmoitus siitä, että vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa tai seurakunnan toimistossa sen aukioloaikoina, on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kahdeksantena päivänä vaalitoimituksen päättymispäivän jälkeen ja pidettävä siinä 30 päivän ajan.

Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle.

KVJ 3:67

Kun äänestys on julistettu päättyneeksi, otetaan äänestysliput vaaliuurnasta ja lasketaan sekä äänestyslippujen että vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. Sen jälkeen erotetaan 48 §:n mukaan mitättömät äänestysliput ja lasketaan kunkin ehdokkaan saamat äänet. Äänten laskemiseen ja vaalin tuloksen vahvistamiseen sovelletaan, mitä 47 ja 52 §:ssä säädetään.

Kirkkoherran välittömän vaalin pöytäkirja kirjoitetaan kahtena kappaleena. Vaalilautakunta lähettää pöytäkirjan toisen kappaleen tuomiokapitulille ja pöytäkirjanotteen valitusosoituksineen vaaliehdokkaille. Kaikki äänestysliput on pantava kestävään päällykseen, joka on suljettava ja säilytettävä kirkkoherranvirastossa vähintään neljä vuotta.

Esitys:Vaalilautakunnan puheenjohtaja vahvistaa vaalin tuloksen ja allekirjoittaa ilmoituksen vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta (liite 1).

Äänestysliput suljetaan erilliseen kuoreen, joka sinetöidään.

Samoin menetellään äänioikeutettujen luettelon kanssa.

Äänestysliput sekä äänioikeutettujen luettelo viedään säilytettäväksi kirkkoherranviraston arkistoon vähintään neljäksi vuodeksi.

Pöytäkirja laaditaan kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen lähetetään Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille ja toinen säilytetään Hausjärven seurakunnan arkistossa. 

Vaalilautakunnan sihteeri ilmoittaa vaalin tuloksesta puhelimitse vaalisijan saaneille hakijoille, pöytäkirjanotteella kaikille virkaan hakeneille, kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.

Näiden lisäksi tieto vaalin tuloksesta annetaan paikallislehdille sekä Ylelle ja kotisivujen, Facebookin ja Instagramin kautta seurakuntalaisille.

Päätös:

Puheenjohtaja vahvisti vaalin tuloksen ja totesi, että Hausjärven seurakunnan kirkkoherranvirkaan on tullut valituksi III vaalisijalla ollut Kalle Leppälä.

Muilta osin päätettiin esityksen mukaisesti.

Liite 1 / Vaalilautakunta 12.11.2023 § 6

 

7 § Valitusosoituksen antaminen

Puheenjohtaja antoi liitteenä 2 olevan KL mukaisen valitusosoituksen.

8 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti vaalilautakuntaa tehdystä työstä ja julisti Hausjärven seurakunnan kirkkoherranvaalin päättyneeksi.

 

Hausjärvi 12.11.2023

Puheenjohtaja Kari Virtanen            Sihteeri Jussi Kauranne

 

Tarkastanut

Pöytäkirjantarkastaja                      Pöytäkirjantarkastaja

PenttiKinnari                                  Martti Hakola                                                                          


pdf liite

Pöytäkirja pdf

pdf liite

Liite 1, ilmoitus ptkn nähtävilläolosta

pdf liite

Liite 2, valitusosoitus

Kirkkoherranvirasto

Hikiäntie 51, 12210 Hausjärvi
Virasto, taloustoimisto sekä hautausmaatoimisto ovat avoinna  ma-pe klo 9.00-13.00, sovittaessa myös muuhun aikaan.

Viraston puhelinnumero on  050 513 6610.

Seurakunnan sähköpostiosoite: **@**

 

Hausjärven seurakunnan laskutusosoite:

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029 

OVT: 003701459999

 

paperilasku:

Kirkon palvelukeskus/

Hausjärven seurakunta

003701459999

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

 

 

 

 

 

Oikopolut: