Nuorten vaikuttajaryhmä

Hausjärven seurakuntaan on perustettu kirkkolain mukainen nuorten vaikuttajaryhmä.

Hausjärven seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän ohjesääntö

Hyväksytty Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvostossa 14.2.2024

1 § Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävät ja tavoite

Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa kirkkoneuvostossa käsiteltävien lapsia ja nuoria koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua lapsivaikutusten arviointiin. 

Nuorten vaikuttajaryhmä osallistuu seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mm. seuraavasti:
- osallistumalla nuorten viikkotoiminnan, retkien, leirien ja tapahtumien suunnitteluun sekä pohtimalla miten nuoret näkyisivät muissa seurakunnan työmuodoissa ja tapahtumissa
- osallistumalla toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen
- on mukana työntekijöiden rekrytoinnissa esim. haastattelukysymyksiä tekemällä
- osallistumalla jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen nuorilähtöisesti
- osallistumalla lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen
- nimeämällä keskuudestaan edustajan, joka osallistuu kirkkovaltuuston kokouksiin
- kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto voivat lähettää nuorten vaikuttajaryhmälle kysymyksiä ja nuorten vaikuttajaryhmä voi tehdä aloitteita kirkkoneuvostolle

Vaikuttajaryhmään osallistuminen opettaa nuorelle vastuuntuntoa ja antaa vaikuttamismahdolli-suuksia ja vaikuttajaryhmän avulla nuorten toiminta on nuorten näköistä ja kiinnostavaa.


2 § Kokoonpano

Kirkkoneuvosto asettaa 5 jäsenen nuorten vaikuttajaryhmän kahden vuoden toimikaudeksi kyselyssä kiinnostuksensa ilmaisseiden joukosta, huomioiden ikä- ja sukupuolijakauman. 

Vaikuttajaryhmän kokoonpano: Liisi Liikkanen, Sofia Sandberg, Anton Tiitu, Tino Grönholm, Iina Oittinen.

Vaikuttajaryhmään valittujen tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita oman seurakunnan jäseniä tai muualla asuvia entisiä hausjärveläisiä, jotka ovat yhä integroituneet seurakunnan toimintaan. 

Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu myös isostoiminnan ja nuorteniltojen yhteydessä, jolloin myös muut paikalla olevat nuoret voivat halutessaan osallistua kokoontumiseen asiantuntijoina ja näin nuorten ääni saadaan monipuolisesti kuulumaan. Kokoukset ovat kaikille avoimia.

Nuorten vaikuttajaryhmällä on ”luottamushenkilökummi”, jonka kirkkoneuvosto nimeää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kummina toimii vuosina 2024-2025 Päivi Jokinen.


3 § Kokouksen pitäminen

Nuorten vaikuttajaryhmälle ei valita puheenjohtajaa. Sen kutsuu koolle nuorisotyönohjaaja vähintään kolme kertaa vuodessa ja laatii kokoontumisesta muistion. Nuorisotyönohjaaja tiedottaa myös nuorten Whatsapp-ryhmässä ja sosiaalisen median kanavissa vaikuttajaryhmän kokoontumisesta. Tarvittaessa mukaan pyydetään seurakunnan muita työntekijöitä, luottamushenkilöitä tai asiantuntijoita. Kokoukset ovat kaikille avoimia.


4 § Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaperiaatteet

Noudatamme turvallisen tilan ohjeita. Kunnioitamme toistemme mielipiteitä. Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti.