Hausjärven seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus vuonna 2020-2021. Yhtenä tarkastuksen osana oli runsaan vuoden mittainen itsearviointiprosessi, jossa seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijätpohtivat seurakunnan olemusta ja sen tehtäviä.

Prosessin tuloksista muokattiin esitys seurakunnan strategiaksi, joka ulottuu vuoteen 2035 asti.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan uuden strategian kokouksessaan 16.11.2022.

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN MISSIO ELI PERUSTEHTÄVÄ

Missio on yhteisön perustehtävä. Se kertoo, mitä varten yhteisö on olemassa ja mihin se toiminnallaan pyrkii.

Hausjärven seurakunnan perustehtävä eli missio on rakentaa Jumalan valtakuntaa ja kertoa Jeesuksesta Kristuksesta maailman pelastajana. Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen, antaa heille toivoa sekä rohkaista heitä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tämä on Hausjärven seurakunnan olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan ja seurakuntalaisten elämää ja toimintaa.

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Yhteiskunta huolehtii lasten päivähoidosta, jonka seurauksena seurakunnan päiväkerhojen osallistujamäärä on pienentynyt selvästi. Tämän vuoksi seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaa on sopeutettava muuttuviin tilanteisiin. Samalla kun perinteisten päiväkerhojen merkitys seurakunnan varhaiskasvatuksessa on vähentynyt, on perheiden kohtaaminen lisääntynyt erilaisissa pistetapahtumissa sekä erityisesti diakonian vastuualueella. Niinpä seurakunnan varhaiskasvatuksen, perhetyön ja diakoniatyön yhteistä toimintasektoria on vahvistettava, jotta lapsia ja lapsiperheitä voitaisiin kohdata ja palvella entistä paremmin.

Kirkkoon kuulumattomien kuntalaisten ja kirkosta vieraantuneiden määrä on kasvussa myös Hämeessä. Elämme yhä enemmän moniarvoistuvassa yhteiskunnassa ja sen vuoksi seurakunnan tulee liikkua entistä enemmän erilaisilla rajapinnoilla ja mennä ihmisten luokse, sinne missä he kokoontuvat. Jalkautumiset eri toimijoiden tapahtumiin on yksi vastaus haasteeseen kohdata ihmiset yksilöinä. Ihmisten hengelliseen etsintään on tarjolla valtavasti erilaisia vastauksia ja seurakunnan vastauksen tulee olla selkeä ja kirkas.

Työelämän muutoksen seurauksena erilaiset etätyön muodot mahdollistavat muuton Hausjärvelle. Erilaisen netti- ja striimimateriaalin lisääminen on yksi vastaus paikkakuntalaisten tavoittamiseen digitaalisesti. Seurakunnan kaikille työntekijöille annetaan peruskoulutus digitaalisessa ympäristössä toimimiseen.

Vaikka taloudelliset resurssit vähenevät edelleen, on Hausjärven seurakunnan ensisijaisena tavoitteena säilyä edelleen itsenäisenä seurakuntana, joka tekee nykyistä enemmän yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa. Vapaaehtoisten, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien seurakuntalaisten merkitys kasvaa vähenevien resurssien vuoksi.

Hausjärven seurakunnan toiminnasta tekee haastavan kunnan ja seurakunnan hajanaisuus. Seurakunnalla on tällä hetkellä neljä jumalanpalveluspistettä; Hausjärven kirkonkylässä, Ryttylässä, Oitissa ja Mommilassa. Näiden taajamien lisäksi toiminnassa on otettava huomioon Hikiän ja Monnin taajamat sekä haja-asutusalue, joiden asukkaiden hengellisiin tarpeisiin tulee myös vastata toimintaympäristön muutoksessa. Vastauksia tähän haastekenttään voisivat olla tilojen tai liikkuvan toimipisteen vuokraaminen pistetapahtumia varten.

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN VISIO VUODESTA 2035

Visio on yhteinen näky tulevaisuudesta. Se kertoo siitä, millainen yhteisön ja sen toiminnan toivotaan olevan tulevaisuudessa.

Seurakunnan vähenevien resurssien vuoksi säilytettävien toimitilojen monikäyttöisyyttä lisätään ihmisten monipuolisiksi kohtaamispaikoiksi. Työntekijäresurssin rinnalla toimii innokas vapaaehtoisjoukko, jonka tehtäväjaosta ja jaksamisesta huolehtii vapaaehtoiskoordinaattori.

Vuonna 2035 Hausjärven seurakunta on avoin ja turvallinen Jumalan kämmen jolla on hyvä olla omana itsenään. Seurakuntalaiset ja työntekijät suunnittelevat ja toteuttavat yhteistoimin seurakunnan perustehtävää. 

Seurakunta on yhteisöllinen ja kaikille avoin sekä mukaan kutsuva. Sen toiminnassa näkyvät selkeästi sen arvot. Sen käytännöt ovat toimivia ja niissä voidaan aistia avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta.

Seurakunta ottaa huomioon yhteiskunnan muutokset koska matka yhteisen vision toteutumisen suuntaan tapahtuu jatkuvan muutoksen keskellä. Sen vuoksi seurakunta on samanaikaisesti perinteitä ylläpitävä ja rohkeasti uudistuva ja uudistava.

Strategiaa päivitettäessä keväällä 2022 seurakunnan haasteiksi ja uhkakuviksi koetaan ympäröivän yhteiskunnan muuttuminen, maallistuminen, jäsenkato sekä kiristyvä talous.

Niiden rinnalla mahdollisuutena nähdään se, että osataan ja tahdotaan ottaa vapaaehtoiset mukaan seurakunnan toimintaan. Seurakuntaan muuttavat ihmiset lisäävät osaltaan tätä resurssia. Lisäksi seurakunnalla on ”hyvä tuote”, yhteinen tahto uudistua, hyvä sijainti sekä riittävät toimitilat.

Vahvuutena nähdään seurakuntalaisten laaja ikärakenne, toimipisteiden sijaitseminen monella kylällä sekä moniammatilliset työntekijät.

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN ARVOT

Arvot kuvastavat niitä periaatteita, joita pidämme hyvinä ja tavoiteltavina ja joita haluamme edistää. Arvot näkyvät ja konkretisoituvat toiminnassa ja päätöksenteossa. Hausjärven seurakunnan arvot ovat:

  • Raamatun sanan ja pyhän kunnioitus,
  • avoimuus, yhteisöllisyys ja lähimmäisyys,
  • vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja kestävään kehitykseen sitoutuminen sekä
  • toivon ylläpitäminen

 

HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN STRATEGIA; kohti vuotta 2035

Strategia on se toimintamalli tai polku, jota noudattamalla ja toteuttamalla edetään ja pyritään kohti vision kuvaamaa tilannetta.

Hausjärven seurakunnan strategiset painopisteet ovat

  • monipuolinen hengellinen elämä
  • ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa, kirkossa ja seurakuntalaisten keskellä
  • arvojen mukainen viestintä ja vuorovaikutus
  • halu ja rohkeus uudistua ja vastata ajan haasteisiin
  • kunnossa oleva talous, toimiva hallinto ja johtamisjärjestelmät sekä hyvät työolosuhteet
  • osaavat, innostuneet ja jaksavat työntekijät sekä vapaaehtoiset vastuunkantajat.

 

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA SEURANTA

Strategian toteuttaminen ja sen arviointi on jatkuva prosessi seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Strategia ohjaa vuosittaisten toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista. Strategian toteutumista arvioidaan työmuotojen toimintakertomuksissa.